323 606 157
Všeobecné obchodné podmienky
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Společnost Openplace s.r.o., se sídlem Mánesova 2530, 251 01 Říčany, IČ: 250 82 451, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 48136,e-mail: info@nafialce.cz, tel.: 323606157 (dále jen „Společnost“), vydává tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“):
I. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží a služeb nabízených Společností a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Společnosti a jejích zákazníků, kteří mohou být jak podnikatelé, tak spotřebitelé (dále jen „Zákazník“). Zákazník je povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem (jak je specifikován níže), které jsou uvedeny na internetové adrese (http://www.nafialce.cz/) a současně na recepci centra (jak je uvedena v odst. 1článku II.) Podnikatelem se rozumí fyzická osoba, která vykonává samostatně, na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Podnikatelem se současně myslí každá právnická osoba. Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, uzavírá smlouvu se Společností.
II. Prodej zboží a služeb v obchodních prostorech Společnosti
Aktuální nabídka zboží a služeb Společnosti, stejně jaké ceny za dané služby a zboží, včetně všech zákonných poplatků, je k dispozici v obchodních prostorech Společnosti na adrese: Na Fialce - Centrum pro volný čas, Mánesova 2530/3a, Říčany 251 01 (dále jen „centrum“) a současně na internetové adrese Společnosti. Společnost může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu centra, věkovou skladbu účastníků, apod. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. Zákazník má možnost za zboží a služby zaplatit v hotovosti, platební kartou nebo prostřednictvím zákaznické karty, má-li na zákaznickém účtu uložen kredit (jak je specifikován níže), a to alespoň ve výši odpovídající hodnotě kupovaného zboží nebo služby. Platba prostřednictvím zákaznického účtu musí být Zákazníkem nahlášena předem. Z technických důvodů nelze kombinovat platbu platební kartou a hotovostí v rámci jedné zakoupené služby či zboží. Kromě zakoupení výrobku nebo služby má Zákazník možnost uzavřít se Společností také nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor (sportovní hala, badmintonový kurt). Podmínkou uzavření takové smlouvy je volná kapacita těchto prostor.
III. Zákaznický účet a kredit
Zákazník si může u Společnosti zřídit zákaznický účet. Zákaznický účet bude Zákazníkovi zřízen po vyplnění registračního formuláře, a to s ohledem na povinná pole, a předání/doručení tohoto formuláře Společnosti. Po založení účtu si může Zákazník na zákaznický účet vložit peněžitou částku zakoupením kreditů (dále jako „kredit“), minimálně ve výši 100 Kč. V případě, že má Zákazník zřízený zákaznický účet u Společnosti, může si zakoupit permanentku na služby Společnosti, a to dle aktuální nabídky Společnosti. Na základě souhlasu uvedeného v registračním formuláři, budou Zákazníkovi, až do odvolání takového souhlasu, pravidelně zasílány informace o programu centra. Vklad se provádí úhradou v hotovosti, poukázkami, platební kartou na pokladně v recepci nebo on-line přes aplikaci Moje Fialka. Kredit lze využít k úhradě zboží a služeb nabízených Poskytovatelem a společností Centrum Na Fialce o.p.s., IČ: 026 37 286, se sídlem Mánesova 2530/3a, 251 01 Říčany, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. O 1378, s výjimkou zájmových kurzů a kroužků. 1 kredit odpovídá hodnotě 1,- Kč. Minimální výše vkladu je 100 Kč. Při vložení kreditu v hodnotě nad 1.000, do 2.000, do 5.000 nebo nad 5000 kreditů je Zákazník automaticky přiřazen do skupiny dle výše vkladu. Členství v takové skupině umožňuje Zákazníkovi čerpat slevy na zboží a služby dle aktuálního ceníku Společnosti. Pokud na účtu došlo k pohybu, Zákazník bude informován o stavu svého zákaznického účtu v pravidelném intervalu 1x za 14 dnů, a to prostřednictvím emailové zprávy zaslané na jím uvedenou adresu. Tuto informační službu může Zákazník zrušit na základě výslovné žádosti adresované Společnosti. O aktuální výši kreditu na zákaznickém účtu se může Zákazník informovat také na recepcích Centra, a to po předložení příslušné zákaznické karty nebo QR kódu v aplikaci Moje Fialka vztahující se k danému účtu. Zakoupený kredit ve výši do 4999 Kč je platný 6 měsíců ode dne vložení na účet, kredit nad 5000 Kč včetně je platný 12 měsíců. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost vloženého kreditu. Na blížící se expiraci vloženého kreditu bude zákazník upozorněn 20 dnů předem prostřednictvím e-mailové zprávy. Platnost kreditu lze jednoduše prodloužit vložením minimální částky 100,- Kč. V případě, že dojde k expiraci kreditu, může zákazník požádat o jeho opětovné připsání na účet. Opětovné připsání již expirovaného kreditu podléhá jednorázovému administrativnímu poplatku, který se skládá z 20 % expirované částky + 50 Kč. Kredit bude připsán zpět do 14 dnů s platností na 6 měsíců. Při čerpání kreditu budou automaticky odečítány položky s nejstarším datem vložení. Zákazník může požadovat vrácení kreditu, jehož platnost doposud neuplynula. V takovém případě je však povinen vrátit Poskytovateli veškeré slevy, které mu na základě tohoto kreditu byly poskytnuty a současně uhradit Poskytovateli administrativní poplatek ve výši 200,- Kč. Slevy a administrativní poplatek budou započítány vůči nároku na vrácení kreditu. Zákazník má možnost vstupovat na svůj zákaznický účet přes webové rozhraní na adrese www.nafialce.cz. Po přihlášení, které se uskuteční zadáním platného uživatelského jména a hesla, má Zákazník možnost rezervovat si jednotlivé lekce, případně si zarezervovat prostory v centru určené k pronájmu (sportovní hala, badmintonový kurt). Dále je možné v zákaznickém účtu přes webové rozhraní administrovat zadané kontaktní údaje. Jestliže bude mít Zákazník jakékoli problémy s přihlášením na svůj zákaznický účet či s rezervací, informuje o této skutečnosti bezodkladně recepci Společnosti.
IV. Zákaznická karta
Po zřízení zákaznického účtu bude Zákazníkovi předána zákaznická karta, která slouží jako identifikátor k zákaznickému účtu. Zákaznická karta bude Zákazníkovi vystavena oproti vratné záloze 50,- Kč (vč. DPH). Pokud Zákazník zruší svůj zákaznický účet a v této souvislosti vrátí Společnosti zákaznickou kartu, bude mu také vrácena záloha 50,- Kč. Tím není dotčeno právo Společnosti požadovat náhradu škody z důvodu poškození zákaznické karty. V případě ztráty zákaznické karty je Zákazník povinen co nejdříve kontaktovat Společnost, aby tuto kartu zablokovala. Společnost neodpovídá za případné škody, které Zákazníkovi z důvodu ztráty zákaznické karty vzniknou.
V. Rezervace
Zákazník si může rezervovat místa na jednotlivých lekcích, pokud má u Společnosti zřízen zákaznický účet, na kterém je složen kredit v minimální výši kreditů odpovídajících ceně jednotlivé lekce, nebo pronajímaného prostoru. Rezervaci je možné učinit osobně na recepci centra, a to na základě předložení zákaznické karty a/nebo přes webové rozhraní po přihlášení do zákaznického účtu a/nebo telefonicky (po provedení ověření identifikace Zákazníka). Rezervace se považuje za závaznou objednávku dané služby, v případě zrušení rezervace dojde mezi stranami k vypořádání níže uvedeným způsobem. Pokud Zákazník zruší svou rezervaci: minimálně 48 hodin před zahájením lekce a/nebo pronájmu nebytových prostor, bude mu vrácen závdavek v plné výši, a to na jeho zákaznický účet; minimálně 24 hodin (od 24 hodin do 48 hodin – nikoli včetně) před zahájením lekce a/nebo pronájmu nebytových prostor, bude mu vráceno 95% závdavku, a to na jeho zákaznický účet; minimálně 3 hodiny (od 3 hodin do 24 hodin – nikoli včetně) před zahájením lekce a/nebo pronájmu nebytových prostor, bude mu vráceno 50% závdavku, a to na jeho zákaznický účet; méně než 3 hodiny před zahájením lekce a/nebo pronájmu nebytových prostor, může si Společnost závdavek ponechat. Rezervace může být zrušena telefonicky na kontaktním telefonním čísle Společnosti, osobně na recepci centra či elektronicky přes klientský účet.
VI. Prodej zboží a služeb přes internet
Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Společnosti jsou považovány za závazné. Podáním objednávky Zákazník stvrzuje, že se seznámil s Reklamačním řádem a těmito Obchodními podmínkami, a že s obojím souhlasí. Objednávka je závazným návrhem kupní smlouvy či smlouvy na dodání služby (dále jen „Smlouva“). Smlouva vzniká přijetím objednávky. Přijetím objednávky se rozumí zaslání „Potvrzení přijetí k dalšímu zpracování“, které je zasíláno Společností automaticky na e-mail Zákazníka a zároveň je uloženo v databázi Společnosti. Smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí, uvedených v příslušném formuláři, který se automaticky zobrazí na internetové stránce související s koupí konkrétního zboží či s dodávkou konkrétní služby podle výběru Zákazníka. Vlastnické právo ke zboží přechází na Zákazníka jeho převzetím od Společnosti po zaplacení kupní ceny včetně daně z přidané hodnoty. Před zasláním objednávky Společnosti je Zákazníku umožněno zkontrolovat a změnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Zákazník společnosti kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Smlouvy jsou po svém uzavření Společností archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze této Společnosti. Platební podmínky V internetovém obchodu (e-shopu) Společnosti existují následující volby způsobu platby za kupované zboží nebo služby: Platební kartou Odstoupení od smlouvy Zákazník, který je spotřebitelem (viz definice výše), je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnůode dne převzetí objednaného zboží. V případě, kdy je předmětem Smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta dle předchozí věty ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je třeba, aby Zákazník o svém odstoupení od smlouvy Společnost informoval, a to formou dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na kontaktní adresu Společnosti, nebo e-mailovou adresu: recepce@nafialce.cz nebo jiným vhodným způsobem (osobně v centru). Zákazník může pro odstoupení od smlouvy použít přiložený vzorový formulář, není to však jeho povinností.Využije-li Zákazník této možnosti, Společnost mu obratem zašle potvrzení o přijetí tohoto formuláře - oznámení o odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné učinit i v poslední den čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy. Pokud Zákazník odstoupí od Smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, částku zaplacené kupní ceny za zboží, vč. DPH. Pro vrácení platby Společnost použije stejný platební prostředek, který použil Zákazník pro provedení počáteční transakce, pokud Zákazník v odstoupení od smlouvy neuvede jinak. Pro vrácení platby, kterou Zákazník provedl prostřednictvím platební karty, se použije platební prostředek, který Zákazník uvedl v odstoupení od smlouvy. V žádném případě tím Zákazníkovi nevzniknou další náklady. Platbu Společnost Zákazníkovi vrátí po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li Zákazník, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. V případě odstoupení od smlouvy Zákazník vrátí Společnosti zboží úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, bez známek opotřebování, pokud možno včetně originálního obalu a ve stavu, v jakém zboží převzal. Zákazník bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Společnosti bude nekompletní anebo bude ušpiněno, poškozeno, opotřebováno, částečně spotřebováno či jinak znehodnoceno, vzniká tím Zákazníkovi odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží. Společnost má v tomto případě nárok na započtení škody vzniklé na zboží oproti hodnotě finanční částky, která má být Zákazníkovi z titulu odstoupení od smlouvy vrácena. Zákazník nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Tyto náklady nese Zákazník rovněž v případě, jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zákazník bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašle zboží zpět na kontaktní adresu Společnosti nebo předá osobně na recepci centra. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Zákazník odešle Společnosti zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Reklamace Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu (e-shopu) Společnosti a právním řádem platným v ČR. Reklamační řád internetového obchodu (e-shopu) Společnosti je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek. Ostatní ustanovení Společnost si neúčtuje žádný poplatek za použití prostředků komunikace na dálku. Ceny uváděné u jednotlivých druhů zboží/služeb jsou platné k okamžiku odeslání objednávky Zákazníkem Společnosti. Společnost má právo na odstoupení od smlouvy v případě vyprodání či nedostupnosti objednaného zboží. V případě, že předmětné zboží již Zákazník uhradil, bude mu kupní cena vč. DPH vrácena převodem na účet, ze kterého bylo zboží uhrazeno. Odesláním elektronické objednávky Zákazník bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně DPH, přepravného či poštovného), uvedenou v katalogu internetového obchodu (e-shopu) Společnosti.
VII. Ochrana osobních dat
Zákazník poskytuje dobrovolně Společnosti své osobní údaje, a to za účelem uzavírání smluv se Společností. Zákazník souhlasí, aby Společnost tyto údaje v rámci svých činností, zejména marketingových, zpracovávala, tj. shromažďovala, ukládala na nosiče dat, upravovala, vyhledávala v nich, uschovávala, třídila, kombinovala, používala a likvidovala v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Společnost je oprávněn tak činit po dobu neurčitou. Tento souhlas může Zákazník kdykoli odvolat. Zákazník má i nadále právo k přístupu ke všem údajům o své osobě, právo na jejich opravu a další práva stanovená v § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, o čemž byl Společností informován. Informace o těchto údajích poskytne Společnost Zákazníkovi kdykoli na základě písemné žádosti. Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení, popř. IČ, DIČ, atd.), která jsou součástí objednávky nebo byla Společnosti sdělena během registrace Zákazníka, jsou Společností považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Společnost údaje o Zákazníkovi zásadně nesděluje třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky (banky, balíková přeprava apod.), a to pouze v nutném rozsahu. Účastí na sportovní akci, lekci či kurzu Společnosti souhlasí Zákazník s tím, že budou pořizovány zvukové či obrazové záznamy z této akce, které mohou zachycovat také daného Zákazníka. Takovéto záznamy mohou být rozmnožovány a rozšiřovány obvyklým způsobem, a to za účelem propagace kulturních, sportovních či obdobných služeb Společnosti. Zákazník může svůj souhlas s pořizováním zvukových či obrazových záznamů své osoby kdykoli odvolat, a to výslovným úkonem učiněným vůči Společnosti. VIII. Závěrečná ustanovení
Tyto Obchodní podmínky Společnosti jsou účinné od 10.1.2024 a jsou k dispozici na recepci v centru a na internetových stránkách Společnosti. Openplace s.r.o.