323 606 157
Data Privacy

Zásady zpracování osobních údajů

Vážení klienti, návštěvníci a další uživatelé služeb volnočasového Centra Na Fialce.
Vaše přízeň a důvěra je pro nás velmi důležitá, proto bychom Vás chtěli seznámit se zásadami, které naše Centrum Na Fialce ctí a dodržuje při práci s Vašimi osobními údaji. Naším cílem je informovat Vás, jako našeho rovnocenného partnera, otevřeně a co nejvíce srozumitelně o údajích, které o Vás zpracováváme, o důvodech, proč tak činíme, o právech, které v této souvislosti můžete uplatnit i o opatřeních, která každodenně přijímáme proto, aby byly Vaše údaje u nás v absolutním bezpečí. Doufáme, že tato informace zodpoví všechny Vaše případné dotazy a bude pro Vás současně důkazem toho, že si Centrum Na Fialce váží Vašeho zájmu o využívání jejich služeb.
Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“). Zásady zpracování osobních údajů v Centru Na Fialce představují obecně platný dokument, který se týká ochrany a zpracování osobních údajů fyzických osob (dále jen „subjektu údajů“). Specifikům, která se týkají osobních údajů uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců Centra Na Fialce a externích spolupracovníků Centra Na Fialce se věnují samostatné zásady zpracování osobních údajů.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPOLEČNÝCH SPRÁVCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1. Totožnost společných správců
Správcem Vašich osobních údajů, které jsou shromažďovány pomocí webových stránek www.nafialce.cz, http://kino.nafialce.cz, www.nafialce.webooker.eu, www.rezervace.nafialce.cz, www.nafialce.auksys.com, případně poskytnutých Vámi jiným způsobem (např. na recepci volnočasového centra vyplněním a odevzdáním přihlášky) je společnost Openplace s.r.o., se sídlem Mánesova 2530/3a, 251 01 Říčany, IČ: 250 82 451, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka č. 48136, a dále obecně prospěšná společnost Centrum Na Fialce o.p.s., IČ: 026 37 286, se sídlem Mánesova 2530/3a, Říčany, PSČ 251 01, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1378, a jsou tak společnými správci Vašich osobních údajů (dále jen „Správce“). Obchodní společnost Openplace s.r.o. a obecně prospěšná společnost Centrum Na Fialce o.p.s. mezi sebou uzavřeli ujednání, v souladu s ustanovením článku 26 GDPR, na základě kterého mezi sebou vymezili odpovědnost za plnění povinností podle GDPR. Obchodní společnost Openplace s.r.o. plní za oba správce tyto povinnosti:
• Informuje subjekty údajů o jejich právech, a to zejména o totožnosti a kontaktních údajů správce, účelu zpracování, oprávněných zájmů správce, existence práva podat stížnost k dozorovému orgánu, době, po kterou budou osobní údaje uloženy, o možnosti odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, o způsobu zpracování osobních údajů;
• Komunikuje s Úřadem pro ochranu osobních údajů;
• Přijímá žádosti, podněty a stížnosti subjektu údajů;
• Informuje subjekt údajů o jejích právech v souladu s GDPR.
Správce Vás tímto informuje, že můžete vykonávat svá práva podle GDPR u každého ze správců i vůči každému z nich. 1.2. Kontaktní údaje správce
Vaše žádosti a stížnosti můžete podávat a veškerá svá práva uplatňovat písemně pomocí e-mailové zprávy zaslané na naši kontaktní e-mailovou adresu: recepce@nafialce.cz, v listinné podobě zasláním na adresu obchodní společnost Openplace s.r.o., Mánesova 2530/3a, 251 01 Říčany, anebo předat osobně na recepci Centra Na Fialce.
1.3. Odpovědná osoba
Správce v rámci odpovědného přístupu k ochraně osobních údajů zvolil osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů. Odpovědnou osobu můžete kontaktovat e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailový kontakt: ochranaosobnichudaju@nafialce.cz.

2. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ V CENTRU NA FIALCE

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí dané aktivity nebo služby, kterou si s námi sjednáváte na základě smluvního vztahu, dále pro přihlášení do soutěže, kterou pro Vás organizujeme, pro zajištění průběhu soutěže, předání výhry výhercům, reklamu a zasílání novinek ze života Centra Na Fialce. Rozdělujeme je do dvou skupin – osobní údaje, které můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, a osobní údaje, které bez Vašeho souhlasu zpracovávat nemůžeme.
2.1. Zpracování osobních údajů, ke kterému potřebujeme Váš souhlas:
● údaje o zdravotním stavu, jsou-li požadovány (např. zdravotní způsobilost pro účast na dětském táboře),
● zobrazování fotografií, zvukových nebo obrazových záznamů z akcí pořádaných Centrem Na Fialce,
● Vaše účast v soutěži,
●zasílání novinek ze života Centra Na Fialce.
Detailnější informace ohledně udělených souhlasů se zpracováním Vašich osobních údajů jsou Vám k dispozici v textu dokumentu, který nám udělujete v rámci procesu sjednání služby/aktivity/přihlášení do soutěže/souhlasu se zasíláním novinek.
Souhlas ke zpracování osobních údajů k určitému účelu je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat
2.2. Zpracování osobních údajů, ke kterému Váš souhlas nepotřebujeme:
● plnění našich povinností, které vyplývají z uzavřených smluv,
● splnění našich povinností, které nám ukládají zvláštní právní předpisy,
● zajištění ochrany práv a právem chráněných zájmů (např. při uplatnění nároků u soudů, pojišťoven,
kamerové záznamy); jedná se o tzv. oprávněné zájmy správce, rozsah zpracovávaných osobních údajů je omezen na osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšný výkon oprávněného zájmu.
Pokud nám osobní údaje nutné pro některý z výše uvedených důvodů odmítnete sdělit, není možné Vám poskytnout příslušnou aktivitu, službu či jiné plnění, pro které Vaše osobní údaje potřebujeme.

3. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Na tomto právním základě zpracováváme Vaše osobní údaje, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:
● zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění
● zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
● zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
● zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

4. OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY SPRÁVCE PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu, kterým je rozvoj Centra Na Fialce a jeho obchodních a ekonomických zájmů a ochrana práv a právem chráněných zájmů. Takové zpracování můžeme provádět bez Vašeho souhlasu, kdy však rozsah důvodů, které nás opravňují k tomuto typu zpracování, je omezen. Existenci oprávněného zájmu vždy pečlivě posuzujeme.
Příklady zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu:
● řízení vztahů s klienty Centra Na Fialce; abychom Vám poskytli veškeré služby, které souvisejí se správou a výkonem Vašich aktivit a zájmů nebo vyřešili Vaše požadavky, přání, stížnosti apod.
● zasílání zpráv, notifikací a potvrzení, které slouží k obsluze a správě Vašich zákaznických účtů a dále
informací o změnách a organizaci Vámi vybraných aktivit nebo služeb
● monitorování telefonních hovorů za účelem zkvalitňování služeb a kontroly objednávek klientů
● analýzy Vašich profilových údajů a údajů o využívaných službách za účelem
● nabídky aktivit a služeb Centra Na Fialce pro další období,
●zpracování kamerových záznamů z důvodu eliminace protiprávního jednání a dodržení ochrany osob a majetku,
● testování změn softwaru

5. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ CENTRUM NA FIALCE ZPRACOVÁVÁ

● Identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, rodné číslo nebo datum narození, adresa trvalého pobytu. U fyzické osoby podnikatele také daňové identifikační číslo a IČ. Jedná se tedy o všechny osobní údaje, díky kterým Vás jednoznačně a nezaměnitelně identifikujeme.
● Kontaktní údaje – především kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a další podobné informace. Jedná se o osobní údaje, díky kterým Vás můžeme kontaktovat. ● Údaje o využívání služeb – údaje o tom, které služby Centra Na Fialce jste si sjednali a jak je využíváte (např. docházkové údaje, transakční údaje, záznamy telefonických hovorů, záznamy jiné komunikace). ● Zvláštní kategorie osobních údajů – údaje o zdravotním stavu jsou Centrem Na Fialce zpracovávány pouze v rámci specifických aktivit a služeb, a to s Vaším souhlasem, nestanoví-li právní předpis jinak; fotografie zachycující Vaši podobu jsou zpracovány pouze v rámci Vaší účasti v soutěži a s Vaším souhlasem.

6. PŘÍJEMCI A ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme primárně v rámci Centra Na Fialce. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány externími spolupracovníky a dodavateli Centra Na Fialce. Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů. Centrum Na Fialce může osobní údaje poskytnout těmto příjemcům:
● orgánům veřejné moci při výkonu jejich činností;
● subjektům, při výkonu práva správce na určení, výkon nebo obhajobu právních nároků (např. soudu,
znalci, exekutorovi, pojišťovně apod.);
● externím spolupracovníkům Centra Na Fialce a dodavatelům za účelem plnění smlouvy;
● agenturám a společnostem za účelem marketingového zpracování či šetření a pro nabídky obchodu a
služeb;
● poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací;
● mediálním partnerům, kteří nám pomáhají s organizací soutěží,
. Centrum Na Fialce nepředává žádné osobní údaje do třetích zemí.

7. DOBA, PO KTEROU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

● Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy (např. daňové doklady 10 let).
● Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje Vaše osobní údaje zpracovávat. To znamená, že máme nastavena vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a že údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů. ● Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen, příp. do doby odvolání Vašeho souhlasu.

8. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Přesto však máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji.
8.1. Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo získat od správce potvrzení, zda zpracovává Vaše osobní údaje či nikoli. V případě, že ano, máte právo získat kopii těchto svých osobních údajů spolu s dalšími dodatkovými informacemi.
8.2. Právo na opravu osobních údajů
Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění́.
8.3. Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)
Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, a správci nesvědčí žádný jiný právní titul zpracování; zejména pokud jste odvolal souhlas s jejich zpracováním, byly zpracovány protiprávně, nebo byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
8.4. Právo na omezení zpracování osobních údajů
Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů, nebo pokud nás požádáte, můžeme Vaše vybrané osobní údaje zpracovávat i po té, co nejsou potřebné k účelu, pro který byly Vámi Centru Na Fialce poskytnuty (např. v souvislosti s uplatněním nároku u soudu, k němuž námi zpracovávané osobní údaje potřebujete), nebo jste vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad Vašimi oprávněnými zájmy.
8.5. Právo na přenositelnost osobních údajů
V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo
souhlasu, který jste nám udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které Vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
8.6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu.
Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování v situaci, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě Vaše osobní údaje již nadále nebudeme takto zpracovávat pro tento účel.
8.7. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
V případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.
8.8. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.
Úřad pro ochranu osobních údajů: Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7 telefon: +420 234 665 111 www.uoou.cz
8.9. Společná ustanovení k uplatnění Vašich práv
Pro uplatnění svých práv se na nás můžete obrátit způsobem a skrze komunikační kontakty uvedené v odstavci 1.2 a 1.3 tohoto dokumentu.
Na Vaše žádosti, které se týkají uplatnění Vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu, příp. ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Lhůtu je však v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, které nás k němu vedly, Vás budeme vždy informovat.

9. Prohlížení a užívání webových stránek (cookies)

Na webových stránkách www.nafialce.cz a www.rezervace.nafialce.cz používáme pro shromažďování údajů rovněž automatizované prostředky, jako jsou soubory cookies a podobné technologie. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití souborů cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies a podobných technologií na našich webových stránkách. Pokud nechcete, aby na Vašem zařízení byly ukládány soubory cookies, prosím proveďte příslušné nastavení Vašeho prohlížeče dle doporučení uvedených níže.
a) Co to jsou soubory cookies a podobné technologie?
Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství dat, které se při návštěvě webové stránky uloží z příslušného serveru do prohlížeče Vašeho počítače, mobilu nebo jiného zařízení. Při každé další návštěvě dané webové stránky pak prohlížeč tato data (soubory cookies) zasílá zpět na příslušný server. Cookies nezabírají na disku Vašeho zařízení téměř žádné místo, jejich velikost činí zpravidla několik kilobajtů. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů nebo k Vaší identifikaci jako konkrétní osoby. Vašemu zařízení je pouze přiděleno jedinečné a náhodně vygenerované číslo, které nám umožňuje rozpoznat zařízení při Vaší příští návštěvě, a ke kterému jsou přiřazovány určité, svojí povahou technické informace, jako jsou IP adresa, zobrazené webové stránky, čas a doba jejich zobrazení, typ použité zařízení a prohlížeče, případně informace o Vaší aktivitě na našich webových stránkách. Informace získané za pomoci souborů cookies jsou uchovávány různě dlouhou dobu. V některých případech jsou informace vymazány ihned po uzavření Vašeho prohlížeče, v jiných případech po několika dnech. U informací využívaných pro reklamní účely jsou data uchovávána maximálně po dobu 2 let od jejich pořízení. Podobné technologie jako soubory cookies jsou například měřící pixely (někdy nazývané také web beacons), což jsou vlastně malé průhledné obrázky umístěné na webové stránce, které je možné podobně jako soubory cookies využít pro sběr určitých informací z Vašeho zařízení, například jeho IP adresy, času, kdy došlo k prohlížení obsahu dané webové stránky, typu prohlížeče, anebo ověření existence souborů cookies již dříve nastavených týmž serverem.
b) K čemu soubory cookies a obdobné technologie slouží?
Soubory cookies využíváme k různým účelům.
¬ Ukládání Vašich předvoleb a nastavení
Umožňují například našim webovým stránkám zapamatovat si Vaše uživatelské preference a osobní nastavení (mohou si zapamatovat preferovaný jazyk, zvolenou velikost a font písma, případně další Vámi přizpůsobené prvky našich webových stránek).
¬ Funkčnost a zabezpečení webových stránek
Soubory cookies nám pomáhají také zabezpečit správnou funkčnost a bezpečnost našich webových stránek a zlepšovat uživatelský komfort (např. umožňují zapamatování přihlašovacích údajů do zabezpečených oblastí webových stránek, umožňují dočasné uchování zvoleného obsahu prohlíženého obsahu apod.).
¬ Analýza a zpětná vazba
Využíváme je rovněž k měření návštěvnosti a analyzování běžného uživatelského chování na našich webových stránkách. Pomáhá nám to pochopit, jak návštěvníci vnímají naše webové stránky (zda na našich webových stránkách dovedli najít to, co je zajímá, anebo naopak které části našich webových stránek je nebaví anebo odrazují) a současně nám to umožňuje odhalit skryté chyby a poruchy funkčnosti našich webových stránek. Informace, které tímto způsobem shromažďujeme, nám například napoví, kolik uživatelů navštívilo naše webové stránky, které konkrétní stránky si prohlíželi a v jakém pořadí, zda naše webové stránky navštívili již v minulosti nebo zda nás navštívili poprvé, jak dlouho se na dané stránce zdrželi, jaké funkcionality v rámci pohybu po našich webových stránkách využívali, odkud na naše webové stránky přišli, případně které výrazy zadané do vyhledávače k nám uživatele dovedly.
¬ Reklama založená na zájmech
Soubory cookies využíváme taktéž k reklamním a marketingovým účelům. Umožňují například, aby naše reklamy, které vidíte na jiných internetových stránkách zapojených do námi využívaných reklamních systémů, odpovídaly Vašim zájmům a preferencím (remarketing). Umožňují nám rovněž přizpůsobovat obsah našich vlastních webových stránek Vašim potřebám. To vše je možné díky tomu, že jste na základě Vámi udaných preferencí zájmů nebo dat o Vašem chování na našich webových stránkách anebo jiných webových stránkách zapojených do námi využívaných reklamních systémů, které byly získány pomoci souborů cookies, zařazen/a do jednoho anebo více uživatelských skupin (tzv. segmentů). Těmto skupinám jsou následně zobrazovány reklamy personifikované dle zájmů dané skupiny. Prostřednictvím našich webových serverů jsou ve Vašem počítači ukládány soubory cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. Využíváme reklamní systémy společnosti Google (Google Display Network – Google AdSense, Google DoubleClick), Facebook, Adform, a systém Sklik společnosti SEZNAM.CZ, a.s. Jak bylo výše popsáno, tyto systémy obvykle využívají techniky behaviorální reklamy (tedy reklamy přizpůsobené Vašemu předchozímu chování na internetu). S těmito partnery mohou být sdíleny i informace o tom, jak používáte naše webové stránky. Oni mohou následně takové informace zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Výsledkem toho bude zobrazování reklam přizpůsobených Vašemu předchozímu chování na internetu, a to jak reklam naší společnosti, tak jiných inzerentů využívajících daný reklamní systém. Výkonnost reklamních kanálů a kampaní
Soubory cookies slouží také jako zdroj informací o výkonnosti jednotlivých reklamních kanálů anebo kampaní. Zajišťují také to, aby se návštěvníkovi nezobrazovaly reklamy, které již viděl.
Naše webové stránky používají taktéž měřící pixely, a to ke sledování efektivity našich stránek a jako doplněk k souborům cookies za účelem segmentace uživatelů pro zobrazování relevantního obsahu a reklamy.
c) Jaké technologie využívající soubory cookies používáme?
¬ Google Analytics a Google Adwords
K analýze používání našich webových stránek využívá naše společnost službu Google Analytics Premium, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Informace shromážděné společností Google v souvislosti s Vaším používáním našich webových stránek (např. odkazující URL, které z našich stránek navštívíte, typ Vašeho prohlížeče, Vaše nastavení jazyka, Váš operační systém, Vaše rozlišení obrazovky) budou předány na server společnosti Google v USA, kde budou uchovávány a analyzovány. Příslušné výsledky nám pak budou zpřístupněny v anonymizované podobě. V tomto procesu Vaše uživatelské údaje nebudou propojené s Vaší úplnou IP adresou. Aktivovali jsme na naší stránce funkci IP anonymizace nabízené společností Google. Prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí https://policies.google.com/privacy?gl=CZ&hl=cs Sběru souborů cookies a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník našich webových stránek zabránit změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno níže, a dále kliknutím na následující odkaz, čímž bude do Vašeho zařízení umístěn tzv. opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce, případně instalací pluginu do Vašeho prohlížeče dostupného https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=cs&ref_topic=2919631. Tento plugin funguje jen v příslušném prohlížeči na konkrétním zařízení a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby byla zachována deaktivace služby Google Analytics. V rámci služby Google Analytics využívá naše společnost i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých služeb. Naše společnost rovněž využívá službu Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak můžeme návštěvníkům našich webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější, a to včetně reklam zobrazovaných při prohlížení jiných webů. Uvedené služby nám současně umožňují získávat nové potencionálních návštěvníky, jejichž zájmy a vlastnosti jsou podobné stávajícím uživatelům našich webových stránek. Personalizaci reklamy může návštěvník našich webových stránek vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného https://myaccount.google.com/intro/privacy?hl=cs#ads.
¬ Pluginy sociální sítě Facebook a reklama na sociální síti Facebook
Na našich webových stránkách se používají takzvané moduly plug-in („pluginy“) sociální sítě Facebook, kterou provozuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Pluginy jsou označeny logem Facebooku nebo dodatkem „plugin sociální sítě Facebook“. Přehled pluginů pro Facebook a jejich vzhled najdete http://developers.facebook.com/plugins. Když v rámci našich webových stránek navštívíte stránku, která takovýto plugin obsahuje, naváže Váš prohlížeč přímé spojení se servery Facebooku. Obsah pluginů se z Facebooku přenese do Vašeho prohlížeče. Díky tomuto spojení obdrží Facebook informaci, že jste si zobrazil/a odpovídající stránku našich webových stránek, a to i když nevlastníte žádný facebookový profil nebo nejste v současné době na Facebooku přihlášen/a. Tuto informaci (v rozsahu zejména adresa webové stránky, na které se nachází aktivovaný sociální plugin, datum a čas zobrazení webové stránky, popř. aktivování sociálního pluginu, informace o použitém operačním systému, Vaše aktuální IP adresa) zašle Váš prohlížeč přímo serveru Facebooku do USA, kde ji uloží. Pokud jste přihlášen/a na Facebooku, může Facebook návštěvu naší webovém stránky přímo přiřadit k vašemu facebookovému profilu. Pokud pomocí integrovaných pluginů například stisknete tlačítko „To se mi líbí“ nebo přidáte komentář, tak se tato informace přepošle přímo na server společnosti Facebook a tam se uloží. Informace se zveřejní i na vašem facebookovém profilu a zobrazí se vašim facebookovým přátelům. Facebook může tyto informace používat zejména za účelem reklamy a průzkumu trhu. Účel a rozsah získávání údajů a další zpracování a využívání údajů společností Facebook, a také Vaše příslušná práva a možnosti nastavení pro ochranu Vašeho soukromí najdete v Zásadách používání dat sociální sítí Facebook, které jsou k nahlédnutí http://www.facebook.com/policy.php. Pokud nechcete, aby Facebook přiřazoval data k Vašemu facebookovému účtu, které sesbíral přes naše webové stránky, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit z Facebooku. Můžete také načítání pluginů pro Facebook zcela zablokovat pomocí doplňků pro Váš prohlížeč, např. „Facebook Blocker“, který je ke stažení například http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Na našich internetových stránkách využíváme také služby Facebook Conversion Pixel a Facebook Remarketing. Pomocí Facebook Conversion Pixels můžeme my a Facebook rozpoznat, že někdo klikl na naši reklamu na Facebooku a byl přesměrován na naši stránku.  Nevidíme přitom, jaké jiné stránky daný uživatel otevřel. Informace získané pomocí Facebook Conversion Pixel slouží pro sestavování statistik o úspěchu a využívání našich facebookových kampaní. Přitom však nezískáváme a nedostáváme žádné informace, pomocí kterých by bylo možné uživatele osobně identifikovat.  Pomocí technologie Facebook Remarketing mohou být uživatelé, kteří naše stránky již navštívili, znovu osloveni cílově zaměřenou reklamou i na jiných facebookových stránkách. My však nezískáváme ani neshromažďujeme žádné informace o tom, kterým uživatelům Facebook reklamu cílově zobrazuje.  Bližší informace o účelu a objemu získaných informací a zpracování Vašich osobních údajů ze strany Facebooku, jakož i možnosti nastavení pro ochranu Vaší soukromé sféry na Facebooku, naleznete v Zásadách používání dat sociální sítí Facebook, které jsou k nahlédnutí http://www.facebook.com/policy.php. Zobrazování online reklam založených na zájmech od Facebooku a dalších zúčastněných společností můžete odmítnout http://www.youronlinechoices.eu/.
d) Jak mohu zabránit ukládání souborů cookies a následnému zpracování takto získaných informací?
Používání souborů cookies (resp. jejich zakázání) lze nastavit přímo pomocí Vašeho internetového prohlížeče (nejčastěji Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, atd.). Většina prohlížečů v základním nastavení soubory cookies automaticky přijímá. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče. Informace o prohlížečích, jejich nastavení a o způsobu odmítnutí souboru cookies můžete nalézt na následujících odkazech: Internet Explorer https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies Google Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs Spravovat ukládání souborů cookies ze strany největších provozovatelů reklamních systémů můžete http://www.youronlinechoices.com/cz/. Pokud ale zakážete používání souborů cookies, může to vést k omezení uživatelského komfortu, který Vám mohou naše webové stránky nabídnout.

10. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Účinnost
Tyto zásady jsou účinné od 25. 5. 2018. Openplace s.r.o. Centrum Na Fialce o.p.s.